Regionaal

Water Natuurlijk: oeverbeheer kan beter

Water Natuurlijk adviseert het waterschap over het beheer van riet langs de oevers van grotere watergangen. Minder en beter maaien . Het is beter voor de waterkwaliteit en het helpt bij het herstellen van de biodiversiteit. Dat is hard nodig, want de afgelopen 30 jaar zijn we 80 % van onze insecten kwijt geraakt. En het hoeft niet meer te kosten.

Fasering maaibeheer

Watergangen moeten onderhouden worden. Anders groeien ze dicht en kan overtollig water niet goed meer afgevoerd te worden. Het is nu gebruikelijk dat het waterschap de riet oever van bredere watergangen om het andere jaar maait.  Er is dus – als het goed gaat – altijd een oever met overjarig riet. 

Veelal maait men met de klepelmaaier. De planten en alles wat daar op en in leeft gaat kapot en blijft als een rottende massa achter. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Het tast het  zuurstof gehalte aan en meststoffen die in de planten zitten komen in het water terecht. Volgens Water Natuurlijk kan een ruimere fasering tot verbetering leiden.

Herstel biodiversiteit

Riet is een belangrijke plant voor biodiversiteit. Ruim meer dan 100 verschillende insectensoorten leven van riet. Ze zijn er van afhankelijk als voedselbron en onderdak. Niet zelden zitten ze als ei, larve of pop meerdere jaren in het riet. Soorten met een meerjarige levenscyclus zijn dus geholpen met een ruimere fasering van het maaibeheer.

Tal van vogelsoorten moeten het hebben van overjarig riet om te kunnen broeden. Soorten als Rietgors, Blauwborst, Rietzanger, Kleine karekiet etc hebben dat in de broedtijd nodig. Anders kunnen ze simpelweg geen nest maken. Met meer overjarig riet in de polders is ook deze groep geholpen.

Rietgors | Foto: Elly Kranendonk


Advies: minder maar beter

Water Natuurlijk adviseert het waterschap een ruimere fasering van het maaibeheer. Een rietoever kan wel drie jaar blijven staan. Op de meeste plaatsen hoeft dat geen probleem te zijn voor de afvoer functie van een watergang. Het vermindert ook de kosten.

Deze besparing dient volgens Water Natuurlijk gebruikt te worden voor verbetering van het maaibeheer. Het maaisel moet worden afgevoerd. Dat is ook beter voor de waterkwaliteit. Het kan zonder bezwaar op de aanliggende landbouwgronden verwerkt worden. Het organische materiaal verrijkt ook de bodem.