Regionaal

Water Natuurlijk: pak zwerfvuil aan!

Zwerfvuil en vooral plastic komt vaak in de rivieren terecht. Op weg naar zee wordt het de zogenaamde plastic soep. Het is een enorm probleem waar iedereen een beetje verantwoordelijk voor is. Volgens Water Natuurlijk Hollandse Delta geldt dat ook voor het waterschap, als beheerder van de binnenwateren en de dijken langs de rivieren. Ons waterschap lijkt achter te blijven bij de invulling van deze verantwoordelijkheid.  Water Natuurlijk stelde schriftelijke vragen. Duidelijkheid en een actieve aanpak van het probleem zou de uitkomst moeten zijn.

Grote rivieren

Eilanden omringt door grote rivieren kenmerken het gebied van het waterschap Hollandse Delta. De door het waterschap beheerde watergangen monden uit op de rivieren. Langs deze weg en ook via land komen grote hoeveelheden plastic in de rivieren terecht op weg naar zee. Met enorme plastic eilanden in de oceanen als uiteindelijk gevolg. 

Veel van dat plastic spoelt aan langs de rivierdijken. Het ligt dan tijdelijk op de waterlijn om na een hogere waterstand of een andere wind zijn weg richting zee weer te vervolgen. Het waterschap heeft een wettelijke zorgplicht voor deze dijken. Ze moet door onderhoud en inspectie de dijken in een goede staat houden. Volgens Water Natuurlijk hoort het vrijhouden van afval daar ook bij.

Unie van Waterschappen

De waterschappen in ons land werken samen in de Unie van Waterschappen. Binnen de unie proberen ze de aanpak van problemen op elkaar af te stemmen en tot een gezamenlijk beleid te komen. Ook voor de aanpak van plastic zwerfvuil is dat gebeurd. In een zogenaamd position paper staat beschreven wat een waterschap aan dit probleem zou kunnen doen. Het gaat dan om het volgende:

Waterschappen worden zowel in hun rol als waterkwaliteitsbeheerder en als zuiveringsbeheerder geconfronteerd met plastic zwerfvuil en microplastics in oppervlaktewater en afvalwater. Het opruimen van zwerfvuil vraagt van de waterschappen de nodige inspanning en brengt extra kosten met zich mee. Waterschappen monitoren, verwijderen daar waar mogelijk, en signaleren de problemen. Waterschappen leveren individueel een bijdrage om zwerfvuil aan te pakken, zoals het organiseren van zwerfvuilopruimacties met scholen en buurtbewoners, de ondertekening van de Statiegeldalliantie door individuele waterschappen, het ondersteunen van onderzoeken naar microplastics, het stimuleren van innovatie ideeën voor het opruimen van zwerfvuil met bijvoorbeeld de ‘Wasteshark’ en het organiseren van bewustzijnscampagnes over zwerfvuil. Plastic zwerfvuil hoort niet in het oppervlaktewater. De Unie zet zich, samen met de waterschappen, actief in voor het terugdringen van plastic zwerfvuil in het oppervlaktewater.”

Vragen

Het beeld is dat het waterschap Hollandse Delta weinig doet aan de aanpak van dit probleem of daar geen ruchtbaarheid aan geeft. Reden voor Water Natuurlijk om daar schriftelijke vragen over te stellen aan het college van dijkgraaf en heemraden. We willen weten wat het waterschap doet en als het beeld klopt willen we dat dit verandert. De ernst van het probleem vraagt om een actieve bijdrage van iedereen, zeker van een waterschap als verantwoordelijke voor de waterkwaliteit.

Joost Kievit MSc

One thought on “Water Natuurlijk: pak zwerfvuil aan!

Reacties zijn gesloten.