Regionaal

Water Natuurlijk: waterkwaliteit blijft tobben

Water Natuurlijk vindt de zorg voor waterkwaliteit een belangrijke taak van het waterschap. Helaas laat de dagelijkse praktijk het tegenovergestelde zien. Een inwoner van de Hollandse Delta uitte zijn zorg over de waterkwaliteit. Nieuw aangelegde sportvelden zouden worden ingestrooid met rubbergranulaat. Reden voor de fracties van Water Natuurlijk, PvdA en Natuur om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden. De antwoorden zijn ontluisterend.

Kunstgras

Sporten en de nodige voorzieningen hiervoor verdienen een hoge prioriteit. Soms zijn ook kunstgrasvelden nodig, maar sporten is van groot belang voor de gezondheid van mensen. Schoon water is dat ook en daar kan een frictie ontstaan. Kunstgrasvelden worden nogal eens ingestrooid met rubbergranulaat en dat materiaal kan een belasting voor het oppervlaktewater vormen.

Rubbergranulaat


Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat giftige stoffen uit het rubbergranulaat zich kunnen verspreiden naar de omgeving. Uit de korrels komt  zink, kobalt en minerale olie. Bemonstering van sloot bodems  bij kunstgrasvelden bracht aan het licht dat het slib te hoge concentraties van deze stoffen bevatte.  Via regenwater dat door de ondergrond richting sloot gaat, komen deze stoffen in het water en in het slib. 

Waterkwaliteit geen prioriteit

Het is de taak van het waterschap om alert te zijn op vervuiling van het water en te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om dat te voorkomen. Alle reden dus voor schriftelijke vragen. Immers de fracties in het Algemeen Bestuur van het waterschap hebben een controlerende taak. De antwoorden van het College van dijkgraaf en Heemraden zijn teleurstellend.

Het waterschap Hollandse Delta heeft geen idee waar zich kunstgrasvelden  bevinden in het werkgebied. Ze zijn niet betrokken bij de vergunningverlening en er is dus ook niet bekend of er maatregelen genomen zijn om het weglekken van giftige stoffen te voorkomen. Kortom het heeft geen prioriteit. 

Er wordt gewerkt aan een visie en hierin komt een paragraaf “toxiciteit”. Na het vaststellen van de visie kan bekeken worden of dit onderwerp prioriteit moet krijgen. Ongelooflijk, zolang we in Nederland werken aan waterkwaliteit en dat is ruim een halve eeuw hebben waterschappen hierin een wettelijke taak.  Ons waterschap heeft eerst een visie nodig om te bepalen of gif in het water de moeite waard is. Ontluisterend.