Regionaal

Waterschap Hollandse Delta presenteert begroting 2020

Hollandse Delta maakt de komende jaren een forse inhaalslag. Dit staat in de begroting 2020 die het college van dijkgraaf en heemraden vandaag ter besluitvorming heeft voorgelegd aan de Verenigde Vergadering. De inhaalslag is nodig, want als het waterschap nu niets doet dan schuiven problemen op en is er risico op storingen en uitval. Het waterschap moet investeren in het huidige bezit om voorbereid te zijn op de toekomst.

Achterstanden wegwerken, renovatie en vervanging

Het vorige bestuur van Hollandse Delta begon met inventariseren van installaties en bezittingen. De inventarisatie liet zien dat flinke investeringen nodig zijn om achterstanden in onderhoud weg te werken, om verouderde installaties te renoveren of te vervangen. Het huidige college heeft op basis hiervan een begroting opgesteld waarmee het waterschap zijn kerntaken toekomstbestendig en efficiënt kan blijven uitvoeren. Om zo uitval en milieuschade te voorkomen. Het college geeft met de voorgestelde begroting verder invulling aan de gezamenlijke ambities van de Verenigde Vergadering.

Belastingverhoging 10%

Voor de inhaalslag is in de periode 2019-2023 € 73 miljoen extra nodig. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, gaat het waterschap eigen reserves inzetten en bezittingen verkopen, zoals grond, die niet echt nodig is. In 2020 gaat de belasting omhoog met 10%. Heemraad Kome (financiën): “Dat is fors, maar het is nodig zodat waterschap Hollandse Delta nu en in de toekomst kan blijven zorgen voor een veilig en aantrekkelijk gebied met voldoende en schoon water.”

Investeren in zuiveringen en watersystemen

Een groot deel van de investeringen die nodig zijn, gaan naar de renovatie en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel installaties zijn gebouwd in de jaren ’80. Daar zijn flinke aanpassingen nodig, zodat ze kunnen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast gaat het ook om investeringen in onderhoud aan het watersysteem en de waterschapswegen. Alle investeringen, dragen bij aan het klimaatadaptiever maken van het waterbeheer. Voor de dijken zijn geen extra investeringen nodig, want die zijn op orde en veilig.

Toekomstbestendig en veilig

De wereld is in beweging. Om het waterschap heen gebeurt veel dat grote invloed heeft op de taken. Denk aan klimaatverandering en extremer weer, zoals piekbuien en droogte. Om de kerntaken, droge voeten en schoon water, goed te kunnen blijven uitvoeren, heeft Hollandse Delta toekomstbestendige en veilige installaties zoals zuiveringen en gemalen nodig. Ook de veranderende wet- en regelgeving, zoals aangescherpte milieunormen, heeft invloed op de uitvoering van de kerntaken.

Besluitvorming

Definitieve besluitvorming over de begroting 2020 volgt in de Verenigde Vergadering van 27 november 2019.