Regionaal

Waterschap investeert fors in 2024

Het college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur) van waterschap Hollandse Delta heeft een krachtige begroting voor 2024 opgesteld. De komende periode ligt de focus op de uitvoering van beleid en samenwerking met derden met als hoofddoel een veilige leefomgeving voor onze inwoners om voorbereid te zijn op de toekomst. Centraal hierbij staat het belang van voldoende en schoon water, sterke dijken, gezuiverd afvalwater en veilige wegen. Om de werkzaamheden volgend jaar te kunnen uitvoeren is een stijging van de belastingopbrengst nodig van 7,1%.

Frank van Oorschot, heemraad financiën, geeft aan: “Het is de eerste begroting van het nieuwe college na de waterschapsverkiezing van maart dit jaar. Op basis van het bestuursakkoord hebben we stevige en weloverwogen keuzes gemaakt. Daarbij houden we rekening met de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen, zoals dijkversterking (klimaatscenario’s), verbeterde zuivering van afvalwater, waterberging en water vasthouden, verbeteren van de waterkwaliteit en het op goed op orde houden van onze wegen. Dat kunnen we als waterschap niet alleen en daarom gaan we de relaties met onze (potentiële) samenwerkingspartners de komende periode nog verder uitbouwen.”  

Focus op uitvoering en gezond financieel beleid

Het college legt voor 2024 de focus op de uitvoering van eerder vastgestelde beleid voor bijvoorbeeld waterbeheer, wegenbeheer en groenbeleid. Nieuw beleid, zoals water en bodem sturend laten zijn bij de inrichting van het gebied, wordt direct in de uitvoering meegenomen.

Heemraad Van Oorschot: “Om in de toekomst gesteld te staan voor de uitdagingen die de klimaatveranderingen met zich meebrengen, moeten we overgaan tot concrete uitvoering van de beleidsplannen. Daarom heeft het college voor volgend jaar 86 miljoen euro aan investeringen in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van toenemende kosten voor energie en grondstoffen, inflatie en oplopende rente ook merkbaar bij het waterschap. Dit alles heeft zijn weerslag op de tarieven voor de waterschapsbelasting voor het jaar 2024. Door gebruik te maken van reserves die we de afgelopen jaren hebben gevormd, kunnen we de verhoging van de belastingopbrengst in 2024 beperkt houden tot 7,1%. De inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 zijn gebaseerd op  gezond financieel beleid. Waar mogelijk maken we gebruik van externe financiering. Het college wil de uitwerking van de begroting op een gedegen en nuchtere manier oppakken.”

Besluitvorming

Definitieve besluitvorming over de begroting 2024 vindt plaats in de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur van het waterschap) van 23 november 2023. Op 6, 7 en 8 november buigen de adviescommissies zich over de begroting. De conceptbegroting is in te zien op de site van het waterschap, ga naar www.wshd.nl.