Waterschap kiest speerpunten voor komende zes jaar

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft vandaag het Waterbeheerprogramma vastgesteld. Hierin staan de doelen die het waterschap in de periode 2022-2027 wil bereiken.

Toekomstbestendig waterbeheer

Het waterbeheerprogramma heeft betrekking op 3 kerntaken: voldoende en schoon water, veilige dijken en duinen en het schoonmaken van afvalwater. Om deze taken ook in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, houden we rekening met klimaatverandering, duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit.

Voor elke kerntaak hebben we eerst de langetermijndoelen voor 2050 geformuleerd. Met die stip op de horizon hebben we daarna onze speerpunten voor 2022-2027 gekozen. Bij waterveiligheid bijvoorbeeld blijven we zorgen voor veilige dijken en komt er meer aandacht voor het vergroten van biodiversiteit op de dijken. Voor het watersysteem focussen we onder andere op het verminderen van vervuiling en het verbeteren van de waterkwaliteit. Bij het schoonmaken van afvalwater zijn het verbeteren van het proces en het hergebruik van grondstoffen enkele speerpunten.

Veel participatie

De totstandkoming van het Waterbeheerprogramma is een zorgvuldig proces geweest. Eerst heeft het bestuur van Hollandse Delta de stip op de horizon bepaald. Daarna zijn ook allerlei partners, zoals gemeenten, belangenorganisaties en inwoners betrokken. Want de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd, zoals het klimaatverandering, de energietransitie en de biodiversiteit, kunnen we niet alleen oplossen. Dat moeten we samen doen en dit plan biedt daarvoor mooie aanknopingspunten.

Samenwerking

Harry Wagemakers, heemraad water & klimaat en bestuurlijk verantwoordelijk voor het Waterbeheerprogramma: “Ik ben trots op dit resultaat. Met dit beleidsstuk ligt er een stevige basis voor toekomstbestendig waterbeheer. Ik kijk ernaar uit om samen met de partners in ons werkgebied de komende jaren deze doelen uit te werken in concrete projecten en maatregelen. Zo werken we samen aan leefbaar land en leefbaar water.”

Foto: Reem foto