Regionaal

Waterschapsbestuur maakt tussenbalans

Op driekwart van de bestuursperiode heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta een tussenbalans opgemaakt: hoe staat het waterschap ervoor met het realiseren van de doelen die het bestuur zich bij zijn aantreden stelde? Het college van dijkgraaf en heemraden rapporteerde hierover in een Mid Term Review, die de Verenigde Vergadering deze week vaststelde.

Twee documenten vormden in 2019 de basis onder de koers die de Verenigde Vergadering uitstippelde voor deze bestuursperiode tot 2023. Dat waren het Bestuursprogramma 2019-2023 en het programma ‘Huis op Orde’. Het Bestuursprogramma formuleerde de bestuurlijke doelstellingen; ‘Huis op Orde’ bevatte de acties om geconstateerde achterstanden in beheer en onderhoud aan te pakken. Van beide kan nu geconstateerd worden dat er weliswaar nog verbetering mogelijk is, maar dat het waterschap duidelijk het been heeft bijgetrokken. De basis is weer op orde en in het bijzonder op het gebied van veiligheid heeft Hollandse Delta flinke stappen gezet.

Omslag

De corona-pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt speelden het waterschap in de afgelopen twee jaar regelmatig parten. Ondanks deze externe factoren en de interne bestuurlijke strubbelingen, zijn de activiteiten uit ‘Huis op Orde’ zijn inmiddels geïntegreerd in de diverse reguliere programma’s van de waterschapsorganisatie. Daarmee is een grote inhaalslag gemaakt, waarvoor het waterschap de afgelopen jaren ook extra financiële middelen heeft ingezet. De omslag van correctief onderhoud naar preventief onderhoud is gemaakt, wat zichtbaar wordt in een daling van het aantal storingen en noodreparaties. Een punt van aandacht blijft nog wel het behalen en beheersen van de planning van projecten.

Verankerd

Het Bestuursprogramma besteedde apart nog aandacht aan externe samenwerking, interne samenwerking en een aantal specifieke onderwerpen als het Groenbeleidsplan en het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Ook op deze thema’s zijn inmiddels stevige stappen gezet. Samenwerkingen krijgen steeds beter vorm en ingezette verbetersporen worden verankerd.

Evengoed laat de Mid Term Review ook nog zaken zien die de resterende bestuursperiode extra aandacht vragen. Het verder verbeteren van de bestuurskracht is er daar één van, maar ook het doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie. Ook kan de rol van het waterschap versterkt worden door de wettelijke kerntaken van het waterschap te beschouwen binnen de context van grote maatschappelijke opgaven als de klimaatcrisis, woningbouw, biodiversiteit en duurzaamheid. Dat draagt eveneens bij aan het verstevigen van de externe samenwerking, waarin gebiedsgericht, klimaatrobuust en integraal de sleutelwoorden zijn.

Toekomst

Nu de achterstand in het onderhoud is weggewerkt en ook de uitvoering van de kerntaken een solide basis heeft gekregen, staat het waterschap gesteld om samen met mede-overheden, inwoners en andere belanghebbenden te werken aan deze opgaven voor de toekomst. Daarmee vormt de Mid Term Review en de bestuurlijke behandeling ervan een mooie opmaat naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023.