Wijzigingen in dagelijks bestuur Hollandse Delta

In het tweede deel van de extra vergadering van 11 maart heeft de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta op 15 maart 2021 besloten om Peter van der Velden opdracht te geven te verkennen welke concrete oplossingen en maatregelen mogelijk zijn om de bestuurscultuur te verbeteren en de bestuurskracht te versterken. Ook is in deze vergadering artikel 41, lid 6 van de Waterschapswet in werking getreden. Dit betekent dat de voorzitter van het Dagelijks Bestuur -de dijkgraaf- voorlopig de overige leden van het college vervangt.

Ter beschikking

Bij aanvang van de vergadering deelden heemraden Van Driel en Stehouwer mee dat zij per direct hun functie als heemraad ter beschikking stelden. In de loop van de vergadering stelden ook heemraden Kome, Van Nes en Van Maurik hun functie als heemraad ter beschikking van de VV. Met het vertrek van de vijf heemraden treedt artikel 41, lid 6 van de Waterschapswet in werking en vervangt dijkgraaf Jan Bonjer als voorzitter van het college voorlopig het dagelijks bestuur.

Onderzoek

De opdracht aan Peter van der Velden is het tweede deel in een onderzoekstraject dat de Verenigde Vergadering in december 2020 is gestart. Sinds het aantreden van dijkgraaf Jan Bonjer in mei vorig jaar, is het bestuur van waterschap Hollandse Delta in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de fracties onder meer geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is. Daarom heeft de VV in december 2020 besloten een externe analyse en verkenning uit te laten voeren, om met de adviezen uit deze onderzoeken de bestuurscultuur te verbeteren en de bestuurskracht te versterken. Op aanbeveling van de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland zijn voor dit traject twee zeer ervaren adviseurs benaderd: Hans Andersson en Peter van der Velden. Beiden hebben een grote staat van dienst in het openbaar bestuur.

Onwerkbare situatie

De eerste fase, de analyse, is de afgelopen maanden uitgevoerd door Hans Andersson. In een extra vergadering op 11 maart presenteerde hij zijn bevindingen aan de Verenigde Vergadering. Hans Andersson stelde onder meer vast dat er meer en meer een onwerkbare situatie was ontstaan binnen het college van dijkgraaf en heemraden. Ook signaleerde hij een verziekte bestuurscultuur tussen college en Verenigde Vergadering en binnen de Verenigde Vergadering, die al een lange voorgeschiedenis heeft. Hans Andersson adviseerde de Verenigde Vergadering daarom een interim-college aan te stellen, dat in een gedepolitiseerde en zakelijke sfeer onder leiding van de nieuwe dijkgraaf de resterende zittingsperiode van het bestuur gaat werken aan eerder geformuleerde verbetersporen.

Oplossingsrichtingen

De bevindingen van Hans Andersson zijn nu het vertrekpunt van de tweede fase van het traject: de verkenning van oplossingsrichtingen en mogelijke verbetermaatregelen. Peter van der Velden voert deze verkenning de komende periode uit. Nadat het rapport van de verkenning door het bestuur is behandeld, geeft dijkgraaf Jan Bonjer vanuit het waterschap nadere informatie over de uitkomsten.

Voor het vervullen van de ontstane vacatures voor heemraden is het na gisteravond aan de Verenigde Vergadering om, in samenspraak met Peter van der Velden, nieuwe kandidaten voor te stellen. Daarna neemt de Verenigde Vergadering er zo spoedig mogelijk een besluit over. De verwachting is dat dit proces enkele weken duurt. Tot die tijd neemt de dijkgraaf het Dagelijks Bestuur waar.