Amateursportverenigingen Ridderkerk in coronatijd

Zaterdag 12 december 2020 waren diverse sportverenigingen te gast in de RidderSportShow bij Radio Ridderkerk. Samen met enkele sportbonden en wethouder Henk van Os van de gemeente Ridderkerk kwamen zij aan het woord om te vertellen over amateursport in deze bizarre coronatijd.
De meeste verenigingen lieten weten het hoofd, met hulp van rijk en gemeente, boven water te kunnen houden. Wel gaven alle clubs aan de inkomsten uit kantines heel erg te missen. Het verloop van leden en sponsors is op dit moment te verwaarlozen. Maar duidelijk werd wel dat een aantal clubs zich zorgen maakt over de toekomst. Zeker nu de cijfers weer oplopen lijkt een opening van het seizoen verder weg dan eerder nog werd gedacht. Als competities niet meer opgestart kunnen worden vreest men dat leden na dit seizoen wel eens voor andere (individuele) sporten zullen kiezen. 


Jeugd

Over de trainingsarbeid van de jeugd niets meer dan lof. Regels worden keurig nageleefd en er kan getraind en onderling gespeeld worden. De voetbalverenigingen kwamen met het idee voor de jeugdteams om een fietscompetitie op te zetten. Voetballen tegen leeftijdgenoten binnen de gemeente zodat de reisbewegingen beperkt blijven tot een korte fietsrit. Ook in de andere sporten blijkt het goed te gaan met de jeugdteams. Daarnaast zijn selectieteams ook weer aangepast actief op de velden maar blijft het lastig om ook de recreanten te betrekken bij de trainingen. Bij de één lukt dit beter dan bij de ander.   


Gemeente

Alle verenigingen waren zeer positief over de opstelling van de gemeente Ridderkerk. Huren van vastgoed accommodaties en velden zijn opgeschort. Samen met de overheid wordt voor een steunpakket gezorgd waarmee verenigingen kunnen overleven. Mocht de nood bij een vereniging hoog zijn, dan kunnen zij aankloppen bij de gemeente. De gemeente zelf zegt zich samen met Sportservice Ridderkerk tot het uiterste in te spannen om niemand te verliezen. Hiertoe is met Facet onder andere een Sportakkoord afgesloten.


Sportbonden

Meerdere verenigingen waren niet al te positief over hun eigen sportbond. Uiteraard begrijpt een ieder dat zij niet zomaar kunnen snijden in hun kosten, maar de volle bondscontributie blijven innen ligt gevoelig. Zo geeft de KNVB aan pas over een restitutie te willen praten als de huidige situatie zeker tot ver in het voorjaar duurt. Andere bonden lieten zich hier verder niet over uit. De Tennisbond zag zelfs een flinke toename van het aantal leden en is zeer positief over de nabije toekomst.


Sociaal

Alle verenigingen geven aan dat zij in sociaal opzicht een taak vervullen. Hier is echter in maart van dit jaar een abrupt einde aan gekomen. Met uitzondering van een korte periode deze zomer ligt het verenigingsleven nagenoeg stil. Er wordt getracht via nieuwsbrieven contact te houden, maar het fysieke en sociale verenigingsleven is er niet meer. Dit wordt door iedereen erg gemist. Maar, beaamd wordt dat dit helaas in ieders privé leven het geval is. Alle beperkende maatregelen zijn er op gericht de pandemie onder de duim te krijgen. Of we op niet al te lange termijn ons sportleven weer kunnen oppakken hangt grotendeels af van onszelf. En daarom, hou je aan de regels, denk na, houd 1,5 meter, was uw handen en draag in alle publieke ruimten een mondkapje. Samen zullen we dit nog even moeten volhouden.

Heeft u de uitzending gemist? Dan kunt het terugluisteren op de website van RTV-Ridderkerk of via de App RTV-Ridderkerk.